ახალი ამბები
19 ოქტომბერი 2012
რ. ქვათაძემ გააკეთა მოხსენება მე-6 საერთაშორისო კონფერენციაზე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება რომელიც ჩატარდა თბილისში.

ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები