ახალი ამბები
27 ნოემბერი 2014
27-28 ნოემბერი 2014 - რ. ქვათაძემ მონაწილეობა მიიღო Horizon 2020 პროგრამის საქართველოს ნაციონალური კონტაქტ პირების შეხვედრაში რომელიც ჩატარდა თბილისში.

ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები