ახალი ამბები
12 მაისი 2015
12-13 მაისი 2015 - რ. ქვათაძემ მონაწილეობა მიიღო ფორუმში, რომელიც მიეძღვნა უმაღლესი განათლების სფეროში თანამშრომლობას გერმანიასა და აღმოსავლეთ ბოლონიის წევრ ქვეყნებს შორის და რომელიც ჩატარდა თბილისში.

ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები