ახალი ამბები
19 ნოემბერი 2015
19-20 ნოემბერი 2015 - რ. ქვათაძემ და დ. ტაბატაძემ მონაწილეობა მიიღეს მე-8 რეგიონალურ საქართველოს ICT განვითარების და კიბერ უსაფრთხოების ღონისძიებაში GITI 2015, რომელიც ჩატარდა თბილისში.

ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები