ახალი ამბები
14 მარტი 2016
14-17 მარტი 2016 – რ. ქვათაძემ მონაწილეობა მიიღო ევროპული სამეცნიერო ქსელ GEANT-ის ასამბლეის და EaPConnect პროექტის სხდომებში რომელიც ჩატარდა ულტერხტში.

ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები