მიმდინარე პროექტები
ევროკომისიის ჰორიზონტ 2020 პროგრამა
პროექტის დასახელება: GN4-3 სამეცნიერო-საგანმანათლებლო ქსელი – GÉANT (GN4-3)
ხანგრძლივობა: 01/01/2019-31/12/2022 (48 თვე)

GN4-3-ის ხედვაა, რომ გახდეს ერთიანი ევროპული კომუნიკაციების პალატა - მართოს ცოდნის შექმნა, როგორც კვლევის ქსელის სრულყოფის გლობალური ჰაბი. მისი მისიაა მიაწოდოს მსოფლიო დონის მომსახურება, რომელიც შესრულებული იქნება უმაღლეს დონეზე. საიმედო, უსაფრთხო და თანამედროვე მაღალსიჩქარიანი ქსელის სერვისები მიწოდებული იქნება ევროპის კვლევით და საგანმანათლებლო საზოგადოებისთვის.


ევროკომისიის ჰორიზონტ 2020 პროგრამა
პროექტის დასახელება: ეროვნული ინიციატივები ღია მეცნიერებისათვის ევროპაში (NI4OS-ევროპა)
ხანგრძლივობა: 01/09/2019-31/08/2022 (36 თვე)

პროექტის მიზანია მხარი დაუჭიროს ეროვნული ღია სამეცნიერო ქლაუდის ინიციატივების განვითარებასა და მათ ჩართვას 15 წევრ სახელმწიფოსა და ასოცირებული ქვეყნების EOSC-ის მმართველობის საერთო სქემაში; გაავრცელოს EOSC-ის და FAIR-ის პრინციპები საზოგადოებაში და დაატრენინგოს არსებული საზოგადოება; უზრუნველყოს EOSC-ში არსებული და მომავალი მომსახურების მიმწოდებლებისთვის, მათ შორის, ინფრასტრუქტურული მომსახურების (გამოთვლები, მონაცემთა შენახვა, მონაცემთა მართვა), თემატური მომსახურების, საცავებისა და მონაცემთა ბაზების ტექნიკური და ადმინისტრაციული მხარდაჭერა, რაც მოიცავს მომსახურების მთელ სპექტრს რომელიც დაკავშირებულია ღია მეცნიერებასთან, მონაცემებთან და პუბლიკაციებთან.


ევროკავშირის საგარეო ღონისძიებები
პროექტის დასახელება: EaP Connect
საგრანტო ხელშეკრულების ნომერი: 2015/356-353
ხანგრძლივობა: 01/07/2015-30/06/2020 (60 Months)

პროექტის მიზანია საკომუნიკაციო ქსელებთან დაშვების გაზრდა და ინფორმაციის გაცვლის გაფართოება სამეცნიერო და საგანმანათლებლო საზოგადოებებს შორის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს და ევროპას შორის, ასევე მსოფლიოს სხვა რეგიონებთან.


შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
პროექტის დასახელება: საქართველოს ტერიტორიაზე კლიმატის მახასიათებელ ზოგიერთ ელემენტთა ცვლილების შესწავლა საპროგნოზო რეგიონალურ მოდელთა ანსამბლის საფუძველზე
საგრანტო ხელშეკრულების ნომერი: NFR 17-548
ხანგრძლივობა: 20/12/2017-19/12/2020 (36 თვე)

პროექტის ძირითადი მიზანია მუდმივად მოქმედი თერმული, ადვექციურ-დინამიკური და ანთროპოგენური ფაქტორების გამოკვლევა, რომლებიც საქართველოს ტერიტორიაზე კლიმატის მრავალფეროვნებას განსაზღვრავს. დაგეგმილია რეგიონალური კლიმატის პროგნოზირების სისტემის ERCPS საშუალებით განსხვავებული კლიმატის ცვლილების ვარიანტების მიხედვით კლიმატის საპროგნოზო სცენარების მიღება, რეგიონალური მოდელებისა და მძლავრი გამომთვლელი ტექნიკის საშუალებით.


ევროკომისიის ERASMUS+ პროგრამა
პროექტის დასახელება: გარემოს დაცვის სასწავლო პროგრამების მოდერნიზაცია სომხეთისა და საქართველოსთვის MENVIPRO
საგრანტო ხელშეკრულების ნომერი: 598232-EPP-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP (2018 – 2577 / 001 – 001)
ხანგრძლივობა: 15/11/2018-14/11/2021 (36 თვე)

პროექტის ძირითადი მიზანია სომხეთსა და საქართველოში გარემოსდაცვით სფეროში სამაგისტრო სწავლების ხარისხის გაუმჯობესება ბოლონიის პრინციპების შესაბამისად, სამაგისტრო პროგრამების კომპლექსური მოდერნიზაციის საფუძველზე თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენებით.
ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები